Nationell STEM-strategi

I slutet av 2024 kommer regeringen att presentera en STEM-strategi som spänner över hela utbildningssystemet från förskola till forskarutbildning. Syftet är att ta fram åtgärder inom utbildningssystemet som syftar till att höja kvaliteten och få fler att påbörja och fullfölja en utbildning med inriktning mot STEM. Särskilt fokus ska vara på att öka andelen kvinnor inom dessa utbildningar och att öka genomströmningen.

Svenska Science Centers välkomnar detta initativ och har skickat inspel till utbildningsdepartementet. Där understryks att en nationell strategi behöver utgå ifrån lokala analyser och behov, beprövad erfarenhet och befintliga kontakter med skolhuvudmän för att säkra rätt insatser på rätt plats, exempelvis gällande kompetensutveckling för lärare.

Strategin bör omfatta skola-fritid-familj, där alla delar är nödvändiga för helheten. Förhållningssättet vetenskapligt kapital som arbetssätt säkrar ett holistiskt perspektiv och gör insatserna mätbara. Här finns lärdomar från våra nordiska grannar.

Läs Science Centers inspel till STEM-strategi i sin helhet.