Förstudie om lärmiljöer för grön omställning

Nio science center samt branschorganisationen Svenska Science Centers samarbetar i projektet Modern Mines – Hållbart lärande i Sims VR-gruva, finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Arbetet tog avstamp i en Virtual Reality-miljö, som tagits fram av Luleå Tekniska Universitet inom ramen för projekten SIMS och NEXTGEN SIMS. Preliminära resultat pekade mot behov som inte kunde adresseras inom ramen för pågående projekt. Svenska Science Centers och dess medlemmar ville därför genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningar och behov om ytterligare lärmiljöer för att lyfta gruvans roll för grön omställning och bidra till breddad rekrytering och kompetensförsörjning.

Tack vare finansiering från samma innovationsprogram har nu en förstudie genomförts. En mängd aktörer inom gruvbransch, tillverkningsindustri, energibolag, visuell produktion, forskning inom gruva och energi, visualisering och pedagogik, miljörörelse, offentliga verksamheter med flera har intervjuats för att identifiera eventuella gemensamma behov. Science centers önskemål, förutsättningar och syn på utvecklingsmöjligheter har också ringats in. Den centrala slutsatsen är att det finns ett behov av ökad generell kunskap om grön omställning hos allmänheten, och att detta behöver adresseras innan ett specifikt gruvfokus. Fortsatt utvecklingsarbete föreslås ske i nära samarbete med gruv- och energibranschen, akademi och civilsamhälle. För mer information kontakta kansliet.