Om SSC, Svenska Science Centers

Syfte

SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som främjar och utvecklar branschens gemensamma intressen genom att; väcka intresse för naturvetenskap, teknik, matematik hos barn, ungdomar och allmänhet; verka för samarbete mellan svenska science centers; och företräda medlemmarna i branschens angelägna frågor. Svenska Science Centers bildades 2004 och har idag 20 medlemscenter. Arbetet leds av en styrelse och en VD. Medlemskriterier finns i Stadgarna .

Verksamhet

SSC inbjuder varje år alla medlemmar till två möten, ett årsmöte på våren och ett höstmöte. För att stimulera till ökat utbyte och samverkan både mellan medlemscenters läggs mötena vid olika centers i landet. Nätverkande och erfarenhetsutbyte sker både på chefsnivå och mellan andra funktioner, exemplevis mellan pedagoger. Alla medlemmar arbetar nu med det gemensamma utvecklingsprogrammet Science centers som strategisk resurs för utbildning, tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Det vill vi förverkliga tillsammans med nationella och regionala partners inom offentlig verksamhet, akademi, näringsliv och civilsamhälle.

SSC underlättar och förmedlar även kontakter med science centers och branschorganisationer i andra länder.

Nationell resurs

De 20 medlemscentren är tillsammans en viktig nationell resurs och SSC tar ett samordnande ansvar att föra dialog med politiker, beslutsfattare och media. SSC  och medlemmarna inbjuder till och deltar i möten med externa parter nationellt och regionalt för att bevaka och utveckla branschens intressen. SSC samordnar också aktiviteter som till exempel under Almedalsveckan.